góc tím

VHN

Từ một bài thơ cũ

Bài thơ “Lầu các” còn đầy chữ
Chỉ thiếu dấu huyền trên chữ “hôn”
Vì vậy thơ riêng hồn không có
Khác gì trăng đáy nước vô ngôn
Chỉ để cho đời vui chiêm ngưỡng
Đừng chạm hồ gương trăng sẽ tan
Giống như hai chữ anh thường nói
“Yêu em” nhiều lắm chắc không còn
Phần em chỉ muốn lưu hồn chữ
“Góc tím” tình riêng, tím rất riêng…
Còn “lầu các” cũ anh ơi ! nhớ
Tức cảnh sinh tình lúc vô duyên…
Dù sao cũng tri ơn hai chữ
“Yêu em” anh viết đã… lăn nghiêng…
Vương Hồng Ngọc

 

 

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.